Alminnelige oppdragsvilkår

1. Innledning

Vi vil bestrebe oss på å ivareta Deres interesser på best mulig måte. Oppdrag vil bli utført i samsvar med våre kvalitetssikringsrutiner og for øvrig i samsvar med Advokatforskriften og Advokatforeningens salærveiledning.

Våre interne saksbehandlingsrutiner vil være gjeldende for oppdraget. De elementer i disse som er av vesentlig interesse for klientene, fremgår av punktene nedenfor.

2. Etablering av oppdraget

Før et oppdrag etableres vil det bli avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som gjør at firmaet ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Det samme gjøres i etablerte oppdrag dersom det kommer nye motparter inn i saken.

Dersom hensynet til klienten tilsier det og det finnes ubetenkelig, kan arbeidet påbegynnes før avklaringen er avsluttet.  Det vil da bli tatt forbehold overfor klienten om at avklaringen av interessekonflikt ikke er avsluttet, og at denne kan føre til at man må si fra seg oppdraget.

Vi gjør oppmerksom på at advokater plikter som følge av lov 20. juni 2003 nr 41 om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. å kontrollere identiteten til våre kunder. Vi vil rutinemessig be om kopi av legitimasjon/firmaattest og andre opplysninger i henhold til loven. Opplysningene blir oppbevart hos oss i en periode på fem år etter at kundeforholdet opphører. Ved mistanke om hvitvasking av penger har advokater plikter etter loven, blant annet meldeplikt til Økokrim.

3. Honorar, timepriser, utlegg mv.

3.1 Timepriser

Ved starten av dette oppdraget som skal faktureres etter medgått tid, er timeprisen kr 1 400 – 1 850. I tillegg kommer 25% merverdiavgift. Det tas forbehold om å justere timepris/honoraret på grunn av sakens

  • Vanskelighetsgrad
  • Omfang
  • Verdier
  • Resultat

Prisene kan endres med en måneds varsel.

3.2  Fri rettshjelp

Etter Rettshjelpsloven kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av staten. Forutsetningen er at man er under Rettshjelpslovens inntekts- og formuesgrenser som for tiden er hhv. kr 246 000 for enslige og kr 369 000 for ektefeller, samboere o.l., og kr 100 000 i nettoformue. Fylkesmannen kan i visse tilfelle gjøre unntak fra grensene. Nærmere informa-sjon om fri rettshjelp kan fås hos Fylkesmannen eller ved vårt kontor. Dersom fri rettshjelp kan være aktuelt, bør dette tas opp for avklaring med oss snarest.

Hvis De fyller vilkårene for fri rettshjelp vil De få skjema for egenerklæring om fri rettshjelp som De må fylle ut og returnere hit snares med tilhørende vedlegg. De må også dekke en egenandel i henhold til de til enhver tid gjeldende satser.

Hvis det viser seg at De ikke får slik dekning av det offentlige må De selv dekke vårt honorar.

3.3 Rettshjelpsforsikring

Visse saker kan være dekket av rettshjelpsforsikring. Dette fremgår av Deres forsikringspoliser. Det bør undersøkes om dette er aktuelt, og i tilfelle må forsikringsselskapet varsles så snart som mulig. Med mindre annet er avtalt, må De selv sørge for å varsle forsikringsselskapet.

Normalt dekkes salær og utlegg under rettshjelpforsikringen opp til mellom kr 80 000 –  kr 100 000,-, avhengig av de konkrete vilkår. De må normalt betale egenandel på   kr 4 000, samt 20% av salæret.

Arbeidet vil bli avregnet mot Dem etter de avtalte salærberegningsprinsipper. De kan kreve salæret dekket av forsikringsselskapet etter vilkårene i polisen, med unntak av egenandelen.

Det presiseres at vårt salær ikke er begrenset til det beløp som forsikringsselskapet finner å ville dekke. De som klient er fullt ut ansvarlig for vårt salærkrav.

Etter nærmere avtale kan vi besørge saken meldt inn til selskapet og krever inn den aktuelle refusjon når dette finnes hensiktsmessig. Dette forutsetter at De gir oss opplysninger om forsikringspolisens nummer.

3.4 Fakturering og betaling

Dersom annet ikke er avtalt vil oppdraget bli fakturert etter medgått tid. De medgåtte timer samt eventuelle direkte utlegg vil normalt faktureres en gang per måned. Større utlegg vil som regel viderefaktureres med en gang utlegget har funnet sted.

Ved forsinket betaling påløper morarente etter morarentelovens bestemmelser.

Med hver faktura vil det bli tilsendt en spesifikasjon av arbeidet hvor det fremgår hvilket arbeid som er utført i perioden og hvilke advokater som har utført dette. Det samlede timetall for den enkelte advokat som fakturaen omfatter, vil også fremgå, samt timetallet for de enkelte hovedelementer i oppdraget dersom klienten har bedt om det.

Dersom en faktura omfatter arbeid med flere oppdrag for samme klient, vil det av spesifikasjonen fremgå hvor stor andel av salæret og eventuelle utlegg som gjelder det enkelte oppdrag.

3.5 Utlegg

Utlegg som klienten er ansvarlig for skal avklares med klienten før de pådras, med mindre kostnadspådraget er nevnt i oppdragsbrevet eller er nødvendig for å sikre klientens interesser og klientens samtykke ikke kan innhentes på forhånd. Det påpekes at viderefakturering av utlegg normalt vil medføre merverdiavgift på utlegget.

3.6 Forskudd

Advokaten kan, om han finner det hensiktsmessig, kreve at oppdragsgiver til enhver tid har innestående et forskudd på kr 10 000 til dekning av honorarer og utlegg. Dersom sakens omfang og karakter innebærer at det utføres oppdrag for vesentlig mer enn kr 10 000 i løpet av en måned, kan det kreves at det innbetales et større forskudd, eller at det faktureres hyppigere enn hver mnd.

4. Gjennomføring av oppdraget

For alle oppdrag skal det være en saksansvarlig advokat. Alt arbeid utføres under den saksansvarlige advokats ansvar. Den saksansvarlige advokat vil sørge for at arbeidet blir utført på den mest mulig optimale måte for klienten, og herunder vurdere om deler av oppdraget mest hensiktsmessig bør utføres av ansatt advokat, advokatfullmektig, advokatassistent eller sekretær.

Dersom oppdraget blir utvidet på et senere tidspunkt, i forhold til det som er avtalt opprinnelig, vil vi sende skriftlig bekreftelse på dette.

5. Klientens eget forhold

Jo bedre saken er avklaret og forberedt fra klientens side, desto mer effektivt vil vi kunne arbeide. Dette vil ha betydning for størrelsen på salæret.

Alle henvendelser til og fra motparten skal gå gjennom oss, og klienten må underrette oss straks om eventuelle direkte henvendelser fra motparten eller motpartens advokat. Klienten vil få tilsendt kopier av all korrespondanse ut fra og inn til vårt kontor i saken. Disse bør oppbevares idet senere kopiering av dette vil medføre kostnader som faktureres klienten.

6. Ansvar for sakens utfall/saksomkostninger/rettsgebyr

Selv om vi har angitt vår oppfatning av hva sakens utfall kan bli, innebærer ikke det at vi har noe rettslig ansvar for at dette resultat oppnås.

Dersom en rettssak vinnes vil De normalt få dekket vårt salær og rettsgebyr av motparten. Hvis saken delvis vinnes eller det inngås forlik, vil normalt partene dekke egne saksomkostninger. Hvis saken tapes, risikere De å bli idømt å dekke motpartens saksomkostninger og å dekke rettsgebyr. Dette er klientens eget ansvar.

Dersom en rettsavgjørelse ender med at De blir tilkjent saksomkostninger, men beløpet er satt lavere enn det salær vi har krevet/vil kreve av Dem, vil De være ansvarlig overfor oss for det overskytende.

7. Taushetsplikt/Personopplysningsloven

Advokater har fortrolighetsplikt og taushetsplikt for de opplysninger de får i saken, med de unntak som fremgår av lov (for eksempel Hvitvaskingsloven). Samtlige medarbeidere har autorisert tilgang til opplysningene, og har undertegnet skriftlig taushetserklæring.

Mange av opplysningene vil være personopplysninger. Disse vil bli behandlet i overensstemmelse med kravene i Personopplysningsloven.

8. Klageadgang

Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Det er også anledning til å klage hvis klienten er misfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeid kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene.

Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder. Denne løper fra det tidspunkt klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på. Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg. Beslutning fra disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemnden.

Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside www.jus.no under Råd og rettshjelp.

9. Ansvarsforsikring – ansvarsbegrensning

Det kan opplyses at det for advokatvirksomhet er visse krav om sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring til dekning av erstatningsansvar som pådras under utøvelse av advokatvirksomheten.

10. Revisjon av oppdragsvilkår

Våre alminnelige oppdragsvilkår vil normalt bli revidert en gang per år, og ellers når det måtte oppstå spesielt behov for det